REKLAMA
Pełna wersja
POWIAT
2017.04.15 12:08 | aktualizacja: 2017.04.13 19:03

Bezrobocie w powiecie maleje

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju przedstawił informację o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie biłgorajskim w 2016r. Okazuje się, że coraz mniej mieszkańców powiatu pozostaje bez pracy. W porównaniu do 2015r. liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 700 osób. Na koniec ub.r. stopa bezrobocia wyniosła 6,6%. Ponad połowa bezrobotnych to ludzie, którzy nie ukończyli 34 roku życia.
Bezrobocie w powiecie maleje

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 3.083 osoby, w tym 1.509 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 700 osób tj. 18,5% (w grudniu 2015 r. zarejestrowane były 3.783 osoby).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. W dniu 31.12.2016 r. w ewidencji PUP w Biłgoraju figurowało 65 osób poszukujących pracy.

W roku 2016 r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowano łącznie 6.011 osób bezrobotnych, z tego w grudniu 556 osób. Średnio w miesiącu rejestrowano 501 osób. Spośród ogółu zarejestrowanych 1005 osób zarejestrowało się po raz pierwszy.

Zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż 5.006 osób zarejestrowało się po raz kolejny (tj. 83,3% ogółu rejestrujących się). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba rejestracji zmniejszyła się o 539 osób tj. 8,2%. W roku 2015 w PUP zarejestrowało się łącznie 6.550 osób.

Do końca roku 2016 r. z ewidencji urzędu wyrejestrowano łącznie 6.711 osób, w tym w miesiącu grudniu 537 osób. W analogicznym okresie 2015 roku wyrejestrowano 6.718 osób. Liczba wyrejestrowań zmniejszyła się o 0,1% (7 osób) w stosunku do roku ubiegłego.

Podjęcia pracy

W 2016 roku z powodu podjęcia pracy (bez staży, przygotowań zawodowych dorosłych i prac społecznie użytecznych) z ewidencji bezrobotnych wyłączonych zostało 2.718 osób, co stanowi 40,5% ogółu wyrejestrowanych. Jest to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy z powodu podjęcia pracy wyłączono 2.517 osób (37,5% ogółu wyrejestrowanych).

Spośród osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy 593 osoby bezrobotne (21,8%) podjęły pracę subsydiowaną, a 2.125 (78,2%) niesubsydiowaną.

STOPA BEZROBOCIA

Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia I dla całego kraju na koniec 2016 roku wynosiła 8,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 1,5 punktu procentowego (9,8% w grudniu 2015r.). Spadek stopy bezrobocia odnotowano również w województwie lubelskim tj. o 1,3 punktu procentowego: w grudniu 2015 r. wynosiła 11,7%, zaś w grudniu 2016 roku - 10,4%.

Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień 31.12.2016r. wynosiła 6,6% i jest to spadek o 1,4 punktu procentowego w stosunku do końca grudnia 2015 roku, kiedy wynosiła 8%. W grudniu 2016 r. powiat biłgorajski osiągnął najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim.

Ogólna struktura bezrobotnych :
1. Bezrobotni ogółem według płci
Na dzień 31.12.2016 r. w PUP zarejestrowanych było 1.509 bezrobotnych kobiet. W stosunku do roku 2015 liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 324 osoby. Udział procentowy kobiet w liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,4 punktu procentowego. Na koniec grudnia 2016 roku kobiety stanowiły 48,9% ogółu bezrobotnych, natomiast w analogicznym okresie 2015 roku 48,5%.

2. Bezrobotni ogółem według wieku W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku do 34 lat - jest to grupa 1.732 osoby, co stanowi 56,2% ogółu bezrobotnych, 18% to bezrobotni w wieku 35-44 lata, natomiast 12,7% - osoby pomiędzy 45-54 rokiem życia. Najmniej liczną grupą wiekową byli bezrobotni powyżej 60 lat tj. 4,6% ogółu bezrobotnych.

3. Bezrobotni ogółem według wykształcenia
Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia zauważa się, że najliczniejsze grupy wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 25,6% (789 osób) oraz zasadniczym zawodowym - 24,5% (755 osób). Trzecią, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem wyższym - 20,6 % (636 osób). Z kolei 17,6 % ogółu bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej (449 osób). Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 11,7 % (361 osób).

4. Bezrobotni ogółem według stażu pracy
Według stanu na dzień 31.12.2016 r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy tj. 868 osób ( 28,2%). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego wskaźnika byli bezrobotni ze stażem pracy do jednego roku - 658 osób ( 21,3% ), trzecią grupę stanowili bezrobotni ze stażem od 1 roku do 5 lat - 616 osób ( 20% ), następnie bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat - 345 osób ( 11,2% ), od 10 do 20 lat - 312 osób ( 10,1 %), od 20 do 30 lat - 206 osób ( 6,7 %). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat - 78 osób ( 2,5 %). Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych kobiet aż 32,2% stanowiły kobiety bez stażu pracy.

5. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
Najliczniejszą grupę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec 2016 roku stanowiły osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy ( 27,2% ) tj. 836 osób. W dalszej kolejności są osoby pozostające w ewidencji urzędu od 3 do 6 miesięcy ( 17,4% ), osoby będące bezrobotnymi powyżej 24 miesięcy ( 15,1% ), do 1 miesiąca ( 13,8%) oraz zarejestrowani od 12 do 24 miesięcy ( 13,7%). Najmniejszą grupę stanowią osoby będące bez pracy od 6 do 12 miesięcy tj. 205 osób ( 12,8% ).

6. Bezrobotni według miejsca zamieszkania
Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec 2016 roku wynosiła 2.097 osób czyli 68% ogółu zarejestrowanych (w tym 1032 kobiety). W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. liczba ta zmniejszyła się o 431 osób tj. 17%. W dniu 31.12.2015 roku w PUP zarejestrowanych było 2.528 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich.

Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu.

Według stanu z dnia 31.12.2016 r. największa liczba osób bezrobotnych występowała w:

mieście Biłgoraj - 778 osób (25,2% ogółu),

gminie Biłgoraj - 527 osoby (17,1% ogółu),

mieście i gminie Józefów - 247 osób (8% ogółu).

Najmniej bezrobotnych było w gminach:

Łukowa - 94 osoby (3% ogółu),

Aleksandrów - 98 osób (3,2% ogółu),

Obsza - 104 osoby (3,4% ogółu).

Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego - 31.12.2016 r.

Gmina

Bezrobotni ogółem

Bezrobotne kobie-ty

Uprawnieni do za-siłku

Uprawnione do zasiłku kobiety

Bezrobotni zwol-nieni

Osoby powyżej 50 roku życia

Osoby do 25 roku życia

Bezrobotni ogółem 31.12.2015

Wzrost / spadek

w stosunku do 31.12.2015r.

Licz-bowo

Procen-towo

Biłgoraj m.

778

391

120

56

62

194

80

976

-198

-20,3%

Frampol

176

75

17

7

6

37

50

221

-45

-20,4%

Józefów

247

113

30

8

10

54

39

320

-73

-22,8%

Tarnogród

158

70

10

6

3

26

45

233

-75

-32,2%

Aleksandrów

98

52

9

3

2

10

29

112

-14

-12,5%

Biłgoraj gm.

527

257

64

28

30

141

100

589

-62

-10,5%

Biszcza

129

65

13

5

3

21

27

162

-33

-20,4%

Goraj

114

61

4

0

4

16

41

142

-28

-19,7%

Księżpol

212

114

23

13

10

21

55

247

-35

-14,2%

Łukowa

94

54

7

4

5

14

36

101

-7

-6,9%

Obsza

104

41

7

3

7

16

37

110

-6

-5,5%

Potok Górny

131

67

11

7

5

16

48

164

-33

-20,1%

Tereszpol

166

68

20

7

5

37

42

204

-38

-18,6%

Turobin

149

81

6

3

3

21

35

202

-53

-26,2%

RAZEM

3083

1509

341

150

155

624

664

3783

-700

-18,5%

red.
red. dodany 15 kwietnia 2017
 
Odsłon: 5680

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (23)

Najwyżej oceniane komentarze
~ fantomas
Oceniano 34 razy  +32
Bardzo dużo bezrobotnych zostało tez wykreślonych
z list, bo nie zgodzili sie na podjecie smieciowych ofert pracy lub stażów.
Ludzie otwórzcie oczy i nie wierzcie statystykom!!! Mniej bezrobotnych bo wyjechali stąd.
~ dddd
Oceniano 21 razy  +17
Pytanie, jak nie ma bezrobocia o po co nam urząd pracy?
Wszystkie komentarze
~ as
Oceniano 3 razy  +3
Oto najnowszy pomysł urzędu pracy i starosty biłgorajskiego pt.Jak wykazać "przydatność" urzędu pracy?
https://gazetabilgoraj.pl/artykul/konferencja-o-zatrudnianiu/200295
~ Lump
Oceniano 1 raz  +1
A dla mnie masz robote? Ja pije i pale za swoje
~ ferdek
Oceniano 4 razy  +2
Niech żyje bezrobocie! Precz z zakładami pracy! Niech żyje 500 plus! ;)
~ Rysiek
Oceniano 4 razy  +4
W tym roku jak co roku wywoziłem obornik, ekologia ! Jak bym nie ubłagał kolegi to by ode mnie nie kupił. Problem się zaczął kto go nałoży na rozrzutnik? Trzy dni szukałem chętnych i zalazłem ! Jeden z Sokołówki dwóch z Korytkowa Małego jeden z Kocudzy. Razem ze mną pięciu ! Koszt wyrzucania 400zł ! Ja się nie liczę i nie liczy się ciągnik i rozrzutnik ! Ekipa cały czas piła i paliła za moją kasę podczas, pracy ! Za obornik dostałem 1000 zł ! Pół na pół !Co najważniejsze to że tym razem, jeszcze ! Udało mi się pozbyć ekologiczny, obornik !
~ as
Oceniano 8 razy  +6
Od 7 do 15.W zimie ciepło,latem klimatyzacyjny chłodzik.
Soboty,Niedziele wolne.Trzynastki,czternastki stała praca bo budżetówka niezbyt ciężkie zajęcie.Pomyśl zrezygnowałbyś z takiej pracy?To że to finansowo się kupy nie trzyma to kto by się przejmował budżet zapłaci to znaczy podatnicy.
~ iza
Oceniano 4 razy  0
w BRW 6 zł na godzine
~ lepszej farsy nie czytałem urzad pracy powinien być rozwiązany
Oceniano 10 razy  +10
odnośnikiem spadku bezrobocia jest wzrost wpływu składek wpłacanych do ZUS i KRUS a nie idiotyczne statystyki urzędników z UP. Działania UP powinien przejąć MOPS ,a UP powinien być rozwiązany , a panie które np. proponują kobiecie pracę przy układaniu kostki brukowej lub po raz setny kierują potencjalnego pracownika w miejsce pracy gdzie nikt nie chce pracować powinny same skorzystać z ofert które same proponują.
~ Jan
Oceniano 6 razy  +4
Olszówka!!! No, no prawo jazdy za łapówę którą wręczył janczarowi z Partii Szubrawców Ludowych, ,,prawej ręce" znanego bonza z Biszczy. No to Olszówka to będzie następny Misiewicz kopnięty w doopę przez Jarka.
~ zxc
Oceniano 4 razy  +4
"Gdy powstawały firmy w Biłgoraju były inne warunki a teraz są inne, czemu dzisiaj nic nie powstaje tylko markety?"
Firmy cały czas powstają. Sam też możesz otworzyć nawet, bez wychodzenia z domu. Przestań liczyć na kogoś że ktoś przyjdzie Ci coś da. Ani państwo Ci nic nie da, ani nie przyjdzie tajemniczy inwestor z Kataru i nie zatrudni Cię za średnią krajową. Pomyśl co umiesz robić, załóż działalność i to rób.
~ h
Oceniano 7 razy  +5
BRAWO OLSZOWKA TAK TRZYMAJ PIĘKNY PRZYKŁAD !!!!!!!!
~ as
Oceniano 6 razy  +4
Wielkie dzięki za wyjaśnienie.Nie sądziłem że jest to aż tak niska kwota.Wychodzi na to że TANIEJ by było zapewnić bezrobotnym ubezpieczenie niż utrzymywać ten urząd.
W ostateczności zostawić kilka osób które zajmą się ubezpieczeniem i świadczeniami.Za całą tą niczemu nie służącą resztę podziękować.
~ .
Oceniano 7 razy  +7
Źle liczysz.
Składka zdrowotna w wysokości 400zł miesięcznie obowiązuje osoby które same ją opłacają.
Składka zdrowotna bezrobotnego jaką opłaca UP (budżet państwa) to ok. 56 zł miesięcznie.
~ do- zxc
Oceniano 11 razy  +1
Gdy powstawały firmy w Biłgoraju były inne warunki a teraz są inne, czemu dzisiaj nic nie powstaje tylko markety?Miała być Ikea to ją Rosłan na polecenie BRW wygnał bo konkurencja .W tym mieście wyzyskiwacze nie chcą żeby były firmy bo by musieli więcej płacić a i tak się zmawiają co do stawek dla niewolników, czemu to Niemiec Niemca nie wykorzystuje czy Norweg Norwega?W Polsce wygania się ludzi młodych bo to oni zawsze robili rewolucję a staruchy i komuchy już dawno wydały wyrok na nich , wypad z kraju albo niewolnik tutaj
~ bar93xxx
Oceniano 12 razy  +10
gdyby calkowicie bezrobocie zniknęło to urzednicy w pup nie mieli by pracy więc logicznie rozumując dzięki bezrobociu urzędnicy mają prace. błędne koło. z resztą jak urzędnik pomaga w znalezieniu pracy?? wcale. widzi sobie przecietny kowalski oferte pracy na stronie urzedu czy na jakiejkolwiek innej internetowej stronie zanosi tam cv zatrudniaja go i jaka t ozasluga urzednika?? zadna
~ zxc
Oceniano 12 razy  +2
Załóż swoją firmę i płać ludziom większe wypłaty. Jeśli praca w jakiejś firmie Ci nie odpowiada to tam nie pracuj, firma nie będzie miała pracowników. Albo podniesie wynagrodzenia albo będzie musiała się zamknąć. Wszędzie tylko Zacznijcie, zróbcie, piszcie. Sam coś zrób, zamiast czekać na kogoś.
~ 24y
Oceniano 16 razy  +6
Miasto emerytów i esbeków starych komuchów, każdy ucieka z tego miasta jak ma możliwość , bo co może zadowolony z wypłaty w takim foreście za 1600 zł?I co za 300 lat na mieszkanie uzbiera?Mniej bezrobotnych bo ludzi wyganiają politycy i zdziercy .Zacznijcie pisać prawdę .Napiszcie gdzie były podwyżki w fabryce dla niewolników
~ no to masz Placek Pośle
Oceniano 7 razy  +7
czytaliscie o Pośle Olszówce w Zamojskiej - oszukał i za kasę dostał od lewandowaskiego Prawo jazdy
https://zamojska.org/artykul/posel-piotr-olszowka/200092
~ ss
Oceniano 12 razy  +10
Ty to niedługo spłacisz cały dług Polski niedługo w tym sportbiznes.
~ SbEk
Oceniano 11 razy  -7
-- komentarz został oznaczony jako spam --
~ as
Oceniano 10 razy  +6
Koszt utrzymania biłgorajskiego urzędu pracy
http://echaroztocza.pl/kosztuje-podatnikow-walka-bezrobociem-powiecie-bilgorajskim/
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju kosztował podatników w 2016 roku prawie 18,5 miliona złotych.
Policzmy 3083(bezrobotni)x400 zetów(koszt ubezpieczenia zdrowotnego)x12 miesięcy=14.798.400
teraz porównajmy
18.500.500(koszta utrzymania PUP)-14.798.400=3.701.600 tyle zostaje.Także tego.
~ ss
Oceniano 11 razy  +9
Już wyjaśniam czego... bo większość uciekła za granice.
~ dddd
Oceniano 21 razy  +17
Pytanie, jak nie ma bezrobocia o po co nam urząd pracy?
~ fantomas
Oceniano 34 razy  +32
Bardzo dużo bezrobotnych zostało tez wykreślonych
z list, bo nie zgodzili sie na podjecie smieciowych ofert pracy lub stażów.
Ludzie otwórzcie oczy i nie wierzcie statystykom!!! Mniej bezrobotnych bo wyjechali stąd.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
25 kwietnia 2021 Biłgoraj
Przejazd przez tory w Woli Dużej zlikwidowany
Przejazd, z którego chętnie korzystali rowerzyści, przecinający torowisko w Woli Dużej, łączący tereny leśne, został zlikwidowany. Stało się to w marcu br. O powody tej decyzji zapytaliśmy Nadleśnictwo Biłgoraj.
w środę, godzina 08:11 Biszcza
Śmiertelny wypadek w Biszczy. Zginęło dwóch mężczyzn [AKTUALIZACJA]
dzisiaj, 09:57 Powiat
Kolejne alarmy bombowe w szkołach powiatu
29 kwietnia 2021 Biłgoraj
Mieszkańcy Biłgoraja walczą o las
Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się działania związane z wycinką części lasu znajdującego się pomiędzy Biłgorajem a Wolą Małą. Mieszkańcy jednak nie odpuszczają i walczą o las. Poparli apel burmistrza o wstrzymanie prac. Założyli też profil na portalu społecznościowym "Biłgoraj broni swojego lasu".
w środę, godzina 14:23 Biłgoraj
Policja poszukuje zaginionej kobiety
dzisiaj, 09:13 Biszcza
Pożar hali magazynowej
w piątek, godzina 13:44 Biłgoraj
Nowy zastępca komendanta KP PSP w Biłgoraju
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski w piątek 30 kwietnia wręczył akt powołania mł. bryg. Tomaszowi Koziołowi na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Biłgoraju.
w sobotę, godzina 12:39 Dyle
Wypadek w Dylach. Pięć osób trafiło do szpitali, kierowca był pijany
dzisiaj, 11:02 Lubelszczyzna
Rośnie liczba zakażonych koronawirusem. 23 przypadki śmiertelne na Lubelszczyźnie
29 kwietnia 2021 Biłgoraj
Samorządowcy odstąpili od realizacji budżetu obywatelskiego
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Biłgoraja podjęto decyzję o odstąpieniu, po raz kolejny, od realizacji budżetu obywatelskiego. Tym razem zawieszono budżet na dłuższy czas.
w środę, godzina 09:23 Biłgoraj
Nadleśniczy odpowiada na pismo burmistrza w sprawie lasu
we wtorek, godzina 12:59 Powiat
Alarmy bombowe w ośmiu szkołach
dzisiaj, 10:40 Biłgoraj
Decyzja sądu w sprawie upadłości spółki Arion Szpitale
Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość Arion Szpitale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem na dzień 12 marca 2018 roku. Postanowienie jest nieprawomocne.
we wtorek, godzina 10:02 Tarnogród
"Lot" motocyklem zakończył w szpitalu
w środę, godzina 08:02 Kraj
Nowe przepisy dla właścicieli czworonogów
28 kwietnia 2021 Kraj
Nowe zasady już od 1 maja. Dzieci wracają do szkół, otwarte hotele i restauracje
W środowe przedpołudnie 28 kwietnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, podczas której przekazane zostały informacje o dalszych krokach podejmowanych przez rząd związanych z luzowaniem obostrzeń. Wraca handel, a dzieci znów będą chodzić do szkół. Co jeszcze się zmienia?
we wtorek, godzina 10:10 Biłgoraj
Matura w reżimie sanitarnym
we wtorek, godzina 11:25 Powiat
Kolizje z dzikimi zwierzętami
w niedzielę, godzina 17:56 Tereszpol
Trwa usuwanie skutków wichury [AKTUALIZACJA]
Najprawdopodobniej trąba powietrzna przeszła nad gminą Tereszpol. W miejscowości Tereszpol Zygmunty silny wiatr uszkodził domy mieszkalne, stodoły i budynki gospodarcze, ogrodzenia posesji oraz zaparkowane przy domach samochody.
w poniedziałek, godzina 12:17 Biłgoraj
Niech się święci 3 Maja!
w środę, godzina 16:13 Biłgoraj
Konferencja dot. ustawy o zasobach własnych UE i Krajowego Planu Odbudowy
Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl
Pełna wersja
Fotowoltaika Biłgoraj